Том 11, № 4 (2019)

Содержание

Клинические исследования и экспериментальная медицина

Olga Yakovlevna Osedko, Aleksey Vladimirovich Osedko, Michael Yurevich Kotlovskiy, Alexander Mikhaylovich Dygai
PDF
12-23
Aleksey Vladimirovich Osedko, Michael Yurevich Kotlovskiy, Olga Yakovlevna Osedko, Alexander Mikhaylovich Dygai
PDF
24-37
Evgeny Vyacheslavovich Kozlov, Roman Anatolyevich Yaskevich, Olga Leonidovna Moskalenko, Ksenia Nikolaevna Kochergina
PDF
38-55
Evgeny Vyacheslavovich Kozlov, Roman Anatolyevich Yaskevich, Olga Leonidovna Moskalenko, Ksenia Nikolaevna Kochergina
PDF
56-73
Yury Vasilyevich Chizhov, Andrey Anatolevich Radkevich, Pavel Viktorovich Mitrofanov, Tamara Vladimirovna Kazantseva
PDF
74-84