№ 11.7 (2014)

Содержание

Социально-гуманитарные науки

G. R. Lomakina, T. L. Tchernossitova
2456-2470
A. V. Maloletkova
2471-2482
S. I. Matafonova
2483-2494
V. V. Metelitsky
2495-2506
G. V. Mitina
2507-2521
T. P. Monako
2522-2528
M. V. Netesova
2529-2539
O. V. Panfilova
2540-2551
G. L. Parfenova
2552-2567
A. Yu. Petrov, M. N. Bulaeva, K. E. Klytchkov
2568-2580
Yu. N. Petrov, A. V. Lapshova, O. V. Ovechkina
2581-2592
K. G. Twerdostup
2593-2608
K. G. Twerdostup
2609-2623
Z. V. Plokhova
2624-2637
E. I. Popova
2638-2648
E. N. Pryakhina
2649-2655
E. N. Pryakhina, O. N. Berdyugina
2656-2669
T. V. Razina
2670-2681
O. L. Rybnikova, T. A. Fedorova
2682-2691
E. A. Bogdanova
2692-2703
I. N. Glukhikh, E. N. Pryakhina
2704-2716
T. F. Usheva
2717-2728
A. S. Filukova
2729-2741
N. V. Khokhlova
2742-2757
E. E. Chudina
2758-2771
M. A. Shvetcova
2772-2783
N. A. Shemyakova
2784-2797
N. O. Shpak
2798-2812
K. A. Yakovleva, A. M. Timofeeva
2813-2825
V. G. Yarkov, T. A. Yarkova
2826-2841