Том 10, № 5 (2019)

Педагогические исследования

Содержание

Педагогические исследования

T. I. Bezuglaya
6-9
N. D. Berman, A. Y. Berman
10-13
M. A. Burlakova, N. N. Fedorova
14-18
D. R. Galiberdova
19-24
E. V. Gushchina
25-30
R. S. Zaripova, V. V. Khalueva
31-35
D. Yu. Kostyоnova, T. E. Sigоlaeva, A. V. Mishina
36-39
D. Yu. Kostyоnova, T. E. Sigоlaeva, A. V. Mishina, D. S. Metelkina, A. M. Peshkovа
40-43
A. E. Krivonogovа, R. S. Zaripova
44-47
G. G. Laptieva
48-53
V. M. Mirzoyeva, Е. D. Axenova, А. А. Kuznetsova, R. A. Tkacheva
54-61
A. P. Preobrazhenskiy, O. N. Choporov
62-65
T. V. Richter, A. V. Antipina
66-71
S. O. Trondina
72-76
T. A. Parshutkina, N. G. Fakashchuk, A. A. Luzhnykh
77-81
A. A. Scherbinskaya
82-86