№ 9.3 (2015)

Содержание

Социально-гуманитарные науки

I. V. Alexandrova
768-777
V. G. Vasilenko
778-785
V. E. Riabinina
786-792
A. V. Bodrin
793-803
E. I. Bystrov
804-813
T. A. Kobzeva
814-822
A. P. Kozlov
823-829
A. Y. Khoroshailo
830-839
А. М. Chugunov
839-846
А. М. Chugunov
846-855
A. V. Yushchenko
856-865
V. A. Koroleva
866-875
M. S. Ukolova
876-885
S. A. Shlyundt
886-895
L. A. Vasileva
896-902
T. I. Malieva
903-912
L. S. Pavelkina
912-921
Svetlana Ryabkova
922-931
A. M. Akopova, D. A. Mikaelyan
932-940
S. A. Elantseva
941-953
R. Z. Kiyamova
954-962
S. U. Nevzorova
963-972
O. A. Petrova
972-983
S. V. Pokrovskaya, A. V. Tsvetkov
984-992
L. V. Popova
993-1000
Т. V. Ryabova
1001-1010
A. V. Tsvetkov
1011-1019
L. S. Tsvetkova, I. A. Goverdovskaya, A. V. Tsvetkov
1020-1031
E. A. Enns
1031-1040
L. M. Errera, G. A. Khripcov
1040-1047
N. V. Kruglik
1048-1055
M. P. Kyuregyan
1056-1069
T. Y. Kirilina, K. V. Lapshinova, S. Y. Tatarova
1070-1079
E. L. Lutsenko, O. V. Kulagina
1080-1089
R. M. Yanbukhtin
1090-1099
E. E. Gordova, Yu. V. Gordov
1100-1108
A. F. Abdulvaliev
1109-1118
I. Yu. Potyomkin
1119-1128