№ 5.3 (2015)

Содержание

Социально-гуманитарные науки

R. V. Managarov, E. S. Krasnozhonova
872-886
N. S. Merzlyakova
887-902
O. A. Nekrasova
902-913
E. Z. Nikonova, V. V. Chayka
913-920
O. B. Nurligayanova, T. P. Ekonomova
920-925
G. R. Kelberer
925-938
Y. A. Plotonenko
938-952
V. A. Pokidova, E. A. Melekhina
952-966
E. N. Alekseeva
966-973
E. N. Pryakhina
973-980
E. G. Radygina
980-995
N. V. Ryabova, T. A. Parfenova, O. V. Efimova
995-1005
T. A. Svatalova, G. V. Yakovleva
1006-1021
E. I. Ukolova
1022-1039
N. G. Sigal
1039-1051
L. V. Thorzhevska, L. I. Vasileva
1052-1065
Y. I. Fomina
1066-1081
A. R. Khuziakhmetova, O. M. Degtyareva, R. N. Khuziakhmetova
1082-1092
T. Yu. Chetverikova
1092-1108
S. Zhdanova, A. Shavkunova
1108-1118
A. M. Shekhmirzova, S. M. Stash
1118-1134
O. E. Shishneva
1134-1149
L. G. Sснurikova, N. S. Valeeva
1150-1160