Том 4, № 2 (2014)

Содержание

IT policy and business management

V. P. Meshalkin, M. Yu. Katerishchuk
PDF
3-8

Оригинальные статьи

Ostroukh Vladimirovich Andrey, El hadi Hamrioui
PDF
9-14
Andrey Borisovich Nikolaev, Zaw Ni
15-21
Anastasiya Anatolievna Antonova, Nataliya Evgenievna Surkova
22-27
Aleksandr Isaakovich Braginsky, Nikolay Vladimirovich Gapshin, Valentina Borisovna Golubkova, Vadim Alekseevich Vinogradov
28-37
Andrey Vladimirovich Ostroukh, Phyo Aung Wai
38-44
Maxim Kiramovich Gimadetdinov, Nataliya Evgenievna Surkova
45-55

Geographical Information Systems/ Global Navigation Satellite Systems (GIS/GNSS)

Zhanna Arcadievna Buryak, Olesya Ivanovna Grigoryeva, Yaroslava Valerievna Pavlyuk
PDF
56-60

Education Management System

Sergey Viktorovich Yakovlev
PDF
61-64