ЛАТЫШСКАЯ НОРМАТИВНАЯ ИСТОРИОГРАФИЯ: ОСОБЕННОСТИ И НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ

M. V. Kirchanov


Аннотация


Автор анализирует особенности развития нормативной историографии «больших нарративов» в современной Латвии. Историография «больших нарративов» в современной Латвии является официальной. «Большие нарративы» содействуют формированию политической и гражданской идентичности. «Большие нарративы» также используются для мифологизации прошлого и идеализации отдельных периодов в истории Латвии. Концепт «советская оккупация» является формой развития «большого» исторического нарративы в Латвии. Концепт «оккупация» используется для стимулирования исторического воображения и формирования образов Других. Историография «больших нарративов» является основной формой существования латышской исторической науки, ориентированной на массового читателя.

Ключевые слова


Латвия; историография; «большие нарративы»; историческая память; национализм; историческое воображение; мифологизация истории

Литература


Ларюэль М., Пейруз С. Русские на Алтае: историческая память и национальное самосознание в Казахстане / М. Ларюэль, С. Пейруз // Ab Imperio. 2004. № 1.

Субтельний О. Україна: історія. – Київ, 1994.

Субтельный О. Украина: история. – Киев, 1993.

Avots V. Kārlis Ulmanis valstiski un privāti. – Rīga, 2010.

Ābelnieks R. Nacionālās bruņotās pretošanās kustības īpatnības Bauskas apriņķī (1944-1950.) // Nacionālā pretošanas komunistiskajiem režīmiem Austrumeiropā pēc Otrā Pasaules Kara. Starptautiskās konferences materiāli, 2005. gada 7-8. jūnijs, Rīga / Sast. R. Vīksne. – Rīga, 2006. 88-95 lpp.

Biezais H. Die Gottesgestalt der lettischen Volksreligion. – Uppsala, 1961.

Biezais H. Dieva tēls latviešu tautas reliģijā. – Rīga, 2008.

Bleiere D. Latvijas PSR nomenklatūras veidošanās 1940-1941. gadā // 1940-1991. Latvijas Vēsturnieku komisijas 2008 gada pē-tījumi un starptautiskās konferences «Okupācijas režīmi Baltijas valstīs (1940-1990): izpētes rezultāti un problēmas» materiāli, 2008 gada. 30-31 oktobris, Rīga / Sast. D. Ērglis. – Rīga, 2009. 17-49 lpp.

Butulis I. 18 novembris // Valsts pirmā. Vilis Rīdzenieks. Latvijas valsts pasludināšana 1918 gada 18 novembrī / Sast. Laima Slava. – Rīga, 2008. 4-17 lpp.

Butulis I. Sveiki, aizsargi! Aizsargu organizācija Latvijas sabiedriski politiskajā dzīvē 1919-1940 gadā. – Rīga, 2011.

Butulis I., Zunda A. Latvijas vēsture. – Rīga, 2010.

Ciganovs J. Latvijas neatkarības karš 1918-1920. – Rīga, 2013.

Dunsdorfs E. Kārļa Ulmaņa dzīve. Ceļinieks. Politiķis. Diktators. Moceklis. – Stokholma, 1978.

Eihmane E. Livonijas pamatiedzīvotāju kristīšana: Dieva vīna dārza iekopšana vai brutāla pakļaušana reliģijas piesegā? // Latvijas Universitātes raksti. 2009. 725 sēj. Vēsture. Zeme, vara un reliģija viduslaikos un jaunajos laikos Baltijas jūras reģionā.

-28 lpp.

Evarts E. Vācu okupācijas varas ekonomiskā politika Latvijā Otrā pasaules kara laikā // Latvija nacistiskās Vācijas okupācijas varā 1941-1945. Starptautiskās konferences referāti 2003 gada 12-13 jūnijs, Rīga / Sast. D. Ērglis. – Rīga, 2004. 100-107. lpp.

Gelderiņš E. Latvijas armijas karavīru ietērps, atšķirības zīmes un noteikumi to nēsāšanai, 1918-1940. – Rīga, 2007.

Hartmanis J. Latviešu strēlnieki Ķekavas kaujā 1916 gada martā. – Rīga, 2012.

Indriksons A. Domas par latvisku tautas baznīcu. – Rīga, 1934.

Indriksons A. Mūsu baznīcas reformu nepieciešamība un iespē-jamība. – Stokholma, 1954.

Ivanovs A. Nacionālā pretošanās kustība Latvijā pēc Otrā pasaules kara Latvijas historiogrāfijā (40 gadu otrā puse – 80 gadu otrā puse) // Nacionālā pretošanas komunistiskajiem režīmiem Austrumeiropā pēc Otrā Pasaules Kara. Starptautiskās konferen-ces materiāli, 2005. gada 7-8 jūnijs, Rīga / Sast. R. Vīksne. – Rīga, 2006. 136-153 lpp.

Janaitis G. Valsts pirmā // Valsts pirmā. Vilis Rīdzenieks. Latvijas valsts pasludināšana 1918 gada 18. novembrī / Sast. Laima Slava. – Rīga, 2008. 42-57 lpp.

Kārlim Ulmanim 120. / Glav. red. A. Caune. – Rīga, 1998.

Kļava V. Ziemeļvācijas firsti reformācijā: mērķi un iespējas (Mēklenburgas piemērs) // Latvijas Universitātes raksti. 2009. 725 sēj. Vēsture. Zeme, vara un reliģija viduslaikos un jaunajos laikos Baltijas jūras reģionā. 71-85 lpp.

Latviešu leģionāri / Edvīns Brūvelis, Andrejs Edvīns Feldmanis, Taiga Kokneviča, Valdis Kuzmins, Anda Līce, Uldis Neiburgs, Jānis Vasiļevskis. – Rīga, 2005.

Latvijas Okupācijas muzejs: Latvija zem Padomju Savienības un nacionālsociālistiskās Vācijas varas (1940-1991). – Rīgā: Latvijas Okupācijas muzejs, 2005.

Okupācijas varu politika Latvijā 1939-1991. Dokumentu krājums / Atb. red. E. Pelkans. – Rīga, 1999.

Oļehnovičs D. Karikatūra kā «kara ierocis»: dažas tendences nacionālsociālistiskajā propagandā // Latvija nacistiskās Vācijas okupācijas varā 1941-1945. Starptautiskās konferences referāti 2003 gada 12-13. jūnijs, Rīga / Sast. D. Ērglis. – Rīga, 2004. 30-39 lpp.

Padomju Savienības nodarītie zaudējumi Baltijā. Starptautiskas konferences materiāli, Rīgā, 2011 gada 17-18 jūnijs / Red. J. Prikulis. – Rīga, 2013.

Račinsks R. Komunistiskā režīma noziegumi Lietuvā pēc Otrā

pasaules kara un nacionālā pretošanās kustība: Lietuvas Starp-tautiskās vēsturnieku komisijas secinājumi // Nacionālā pretošanas komunistiskajiem režīmiem Austrumeiropā pēc Otrā Pasaules Kara. Starptautiskās konferences materiāli, 2005 gada 7-8 jūnijs, Rīga / Sast. R. Vīksne. – Rīga, 2006. 45-63 lpp.

Stranga A. Holokausta pētniecības problēmas // Holokausta izpēte Latvijā. Starptautisko konferenču materiāli, 2003. gada 12-13 jūnijs, 24 oktobris, Rīga, un 2002-2003 gada pētījumi par holokaustu Latvijā / Sast. D. Ērglis. – Rīga, 2004. 17-31 lpp.

Stranga A. Holokausta vēstures pētniecība un holokausta piemiņa Latvijā // Holokausts Latvijā. Starptautiskās konferences materiāli, 2004 gada 3-4 jūnijs, Rīga, un 2004-2005 gada pētījumi par holokaustu Latvijā / Sast. D. Ērglis. – Rīga, 2006. 13-32 lpp.

Strods H. Latvijas sovetizācija (1944-1959) // Totalitārie režīmi Baltijā. Izpētes rezultāti un Problēmas. Starptautiskās konferences materiāli, 2004 gada 3-4 jūnijs, Rīga / Sast. D. Ērglis. – Rīga, 2004. Lpp. 173-192.

Strods H. Padomju okupācijas otrais posms Latvijā (1940 gada sākums – 1941 gads) // Totalitārie okupācijas režīmi Latvijā 1940-1964 gadā. Latvijas Vēsturnieku komisijas 2003 gada pētījumi / Sast. D. Ērglis. – Rīga, 2004. 26-98 lpp.

Subtelny O. Ukraine: a History. – Toronto, 1988.

Šiliņš J. Padomju Latvija. 1918-1919. – Rīga, 2013.

Šneidere I. Padomju pirmā okupācija Latvijā: daži aspekti // Totalitārie okupācijas režīmi Latvijā 1940-1964 gadā. Latvijas Vēsturnieku komisijas 2003 gada pētījumi / Sast. D. Ērglis. – Rīga, 2004. 13-25 lpp.

Šnē A. Ticība, vara un tirdzniecība: kristietības loma vietējo iedzīvotāju sabiedrībās Latvijas teritorijā 11-13 gadsimtā // Latvijas Universitātes raksti. 2009. 725 sēj. Vēsture. Zeme, vara un reliģija viduslaikos un jaunajos laikos Baltijas jūras reģionā. 29-44 lpp.

Till K. Memory Studies / K. Till // History Workshop Journal. 2006. No 1. Р. 330.

Treijs R. Latvijas ģenerāļi (1918-1940.). Armijas komandieri un štāba priekšnieki. – Rīga, 2006.

Treijs R. Miķelis Valters. Politiķis, diplomāts un literāts. – Rīga, 2012.

Treijs R. Vilhelms Munters. – Rīga, 2010.

Treijs R. Zigfrīds Meierovics. – Rīga, 2007.

Ulmaņlaiki. Leģendas un fakti / Sast. Viesturs Avots. – Rīga, 2004.

Urtāns A. Padomju cenzūra Latvijā līdz 1990 gadam // 1940-1991. Latvijas Vēsturnieku komisijas 2008. gada pētījumi un starptautiskās konferences «Okupācijas režīmi Baltijas valstīs (1940-1990): izpētes rezultāti un problēmas» materiāli, 2008 gada 30-31 oktobris, Rīga / Sast. D. Ērglis. – Rīga, 2009. 50-76 lpp.

Vārpa I. Ceļš uz Latvijas valsti, 1914. – 1922. – Rīga, 2012.

Virza E. Kārlis Ulmanis. – Rīga, 2010.

Zunda A. Vācijas okupācijas varas politika Latvijā (1941-1945.): vērtējums historiogrāfijā // Latvija nacistiskās Vācijas okupācijas varā 1941-1945. Starptautiskās konferences referāti 2003 gada

-13 jūnijs, Rīga / Sast. D. Ērglis. – Rīga, 2004. 17-29 lpp.
DOI: https://doi.org/10.12731/wsd-2015-3.6-2625-2644

Ссылки

  • На текущий момент ссылки отсутствуют.
(c) 2016 В мире научных открытийISSN 2658-6649 (print)

ISSN 2658-6657 (online)

HotLog Яндекс цитирования