«БОЛЬШИЕ НАРРАТИВЫ» В СОВРЕМЕННОЙ ЛАТЫШСКОЙ ИСТОРИОГРАФИИ: ОСОБЕННОСТИ И НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ

M. V. Kirchanov


Аннотация


Автор анализирует особенности историографической ситуации в современной Латвии. Выявлены основные особенности развития исторических исследований транзитных обществах в контексте «больших нарративов». «Большие нарративы» в современной латышской историографии анализируются как основная форма развития исторического знания. Показана взаимозависимость развития политического национализма и исторической науки. Историография «больших нарративов» в современной Латвии является официальной. «Большие нарративы» содействуют формированию политической и гражданской идентичности. «Большие нарративы» также используются для мифологизации прошлого и идеализации отдельных периодов в истории Латвии.

Ключевые слова


Латвия; историография; «большие нарративы»; историческая память; национализм; историческое воображение; мифологизация истории

Литература


Грицак Я. Украинская историография. 1991-2001. Десятилетие перемен / Я. Грицак // Ab Imperio. 2003. № 2. С. 427.

Семенов А. Дилеммы написания истории империи и нации / А. Семенов // Ab Imperio. 2003. № 2.

Усманова Д. Создавая национальную историю татар: историографические и интеллектуальные дебаты на рубеже веков / Д. Усманова // Ab Imperio. 2003. № 3.

Шнирельман В.А. Войны памяти. Мифы, идентичность и полтика в Закавказье / В.А. Шнирельман. – М., 2003.

gadsimta Latvijas vēsture / Atb. red. V. Bērziņš. – Rīga, 2000.

sēj. Latvija no gadsimta sākuma līdz neatkarības pasludināšanai. 1900. 1918.

gadsimta Latvijas vēsture / Atb. red. V. Bērziņš. – Rīga, 2003. 2 sēj. Neatkarīgā valsts. 1918. 1940.

Avots A. Brīve – nebrīve. – Rīga, 2011.

Bleiere D., Bultlis I., Feldmanis I. Stranga A., Zunda A. Layvija Otrajā pasaules karā (1939-1945.). – Rīga, 2008.

Brunovskis I. Varmācības ēnā. – Rīga, 2013.

Celmiņš G. Eiropas krustceļos. – Rīga, 2014.

Coakley J. Mobilizing Past: nationalist images of history / J. Co-akley // Nationalism and Ethnic Politics. 2004. Vol. 10. № 4.

Jablovska G., Līpīte S. Latviešu biedrības pasaulē. Uzziņu krājums. – Rīga, 2008; Paulīne Streita V. Tēvzeme tuve un tālu. – Rīga, 2011.

Kārlim Ulmanim 135 / Sast. I. Robežniece, I. Zeibāre. – Rīga, 2012.

Krastiņš J., Mucenieks E. Rīgas Latviešu Biedrība. – Rīga, 2002.

Krēķis J. Nacionālās pagrīdes izdevumi Latvijā (1944-1950.) // Identitāte: personīgā, lokālā, globālā. 2 starptautiskās studentu konferences rakstu krājums Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultāte Rīga, 2013 gada 17-19 aprīlis / Red. E. Začs. – Rīga, 2014.

Lācis V. Nacionālisms un brīvība. – Rīga, 2006.

Lakstīgala V. Latviešu leģionāriem // Daugavas Vanagu Mēneš-raksts. 2012. № 1. 9-10 lpp.

Līdacis A. 16 marts – Latviešu Leģiona diena // Daugavas Vanagu Mēnešraksts. 2012. № 1. 10-11 lpp.

Nauda ar Latvijas dvēseli. Lats / Ineta Lipša, Vija Vāvere un citi. – Rīga, 2013.

Puisāns T. Pulkvedis Kalpaks un mūsu nacionālisms. Viņa nāves diena vēstures perspektīvā // Daugavas Vanagu Mēnešraksts. 2012. № 1. 6-8 lpp.

Slucis A. Sargāt Latviju. – Rīga, 2013.

Spēka vārdi Latvijai / Sast. Jānis Ūdris. – Rīga, 2008.

The Nation, Europe and the World: Textbooks and Curricula in Transition / Еds. H. Schissler, Y.N. Soysal. – Berghahn Books, 2005.

Vigups J., Pranks R., Figols V. Latvijas armijas krūšu nozīmes 1918-1940. – Rīga, 2011.

Vīķe-Freiberga V. Savai tautai. Citāti no runām un rakstiem. 1971-2007. – Rīga, 2008.

Vītols H. Jānis Kuga. Eiropas kultūras apcere. – Rīga, 2002.
DOI: https://doi.org/10.12731/wsd-2015-3.6-2594-2608

Ссылки

  • На текущий момент ссылки отсутствуют.
(c) 2016 В мире научных открытийISSN 2658-6649 (print)

ISSN 2658-6657 (online)

HotLog Яндекс цитирования