ОПЫТ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МОРДОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА

Guseyn Gardash oglu Zeynalov


Аннотация


В статье рассматривается управление инновациями в рамках инновационного вуза. Инновационные процессы в современном отечественном вузе, в том числе и в Мордовском государственном педагогическом институте, направлены на решение следующих задач – повышение готовности сотрудников вуза к инновационной деятельности, обеспечение их профессиональной мобильности и включенности в инновационные процессы вуза и региона. В статье отмечается – человеческую ресурсную базу инновационных преобразований необходимо целенаправленно формировать, улучшать и управлять.

DOI: http://dx.doi.org/10.12731/2218-7405-2013-8-33


Ключевые слова


образование, инновационная эффективность, инновационное образовательное пространство, профессиональная мобильность, инновационный вуз, инновационное мышление

Полный текст:

PDF>PDF (English)

Литература


Verbitskiy A.A., Nechaev N.I., Yurisov V.A. Kontseptual'nye osnovy perekhoda k nepreryvnomu obrazovaniyu [Conceptual Basis of Adopting Continuous Education]. M. : Izd-vo NII VSh, 1989. 40 p.

Kadakin V.V. Innovatsionnye protsessy v vysshem obrazovanii (iz opyta raboty Mordovskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo instituta imeni M. E. Evsev'eva) [Innovative Processes in Higher Education (Experience of Mordovian State Teacher Training Institute named after M.E. Evseviev)]. Gumanitarnye nauki i obrazovanie, no. 2 (2012): 9–12.

Shukshina T. I. Mordovskiy bazovyy tsentr pedagogicheskogo obrazovaniya kak innovatsionnaya model' podgotovki uchitelya [Mordovian Basic Pedagogical Centre as an Innovative Model of Teacher Training]. Rossiyskiy nauchnyy zhurnal, no. 23 (2011): 76–85; Ryabova N.V. Innovatsionnaya infrastruktura pedagogicheskogo vuza [Innovative Infrastructure of a Teacher Training Institute]. Vysshee obrazovanie v Rossii, no. 5 (2012): 63–66.

Prigozhin A.I. Novovvedeniya: stimuly i prepyatstviya (Sotsial'nye problemy innovatiki) [Innovation: Stimuli and Obstacles (Social Problems of Innovation)]. M. : Politizdat, 1989. 271 p.

Zeinalov G. G. Innovatsionnyy kontekst sovremennogo obrazovaniya [Innovative Context of Modern Education]. Uchebnyy eksperiment v obrazovanii, no. 1 (2011): 4–12.
DOI: https://doi.org/10.12731/2218-7405-2013-8-33

ISSN 2658-4034

HotLog Яндекс цитирования