МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИННОВАЦИЙ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

Alexander Grigoryevich Cherep


Аннотация


Методологический подход к определению эффективности инноваций остается общеизвестным: результаты инновационной деятельности сравниваются с инновационными расходами, которые обеспечили этот результат.

Эффективность на макроуровне характеризует результаты инновационной деятельности с учетом всей национальной экономики в целом, а также на отраслевых и региональных уровнях. Коммерческая эффективность включает расчет конечных результатов инновационной деятельности для конкретного субъекта ведения хозяйства. Бюджетная эффективность учитывает финансовые последствия осуществления инновационной деятельности для местных и национальных бюджетов.

DOI: http://dx.doi.org/10.12731/2218-7405-2013-7-55


Полный текст:

PDF>PDF (English)

Литература


Chuhraj M.I. Tovarna innovacijna polityka: upravlinnja innovacijamy na pidpryjemstvi / M.I. Chuhraj, R. Patora. K. : Kondor, 2006. 398 s.

Fathutdynov R.A. Strategycheskyj menedzhment : uchebnyk. M. : Delo, 2005. 448 s.

Vasylenko V.O. Innovacijnyj menedzhment: navch. posibnyk / V.O. Vasylenko, V.G. Shmat'ko, za red. V.O. Vasylenka. K. : Centr navchal'noi' literatury, 2005. 440 s.

Ekonomika j organizacija innovacijnoi' dijal'nosti: navch. posib. / [I.I. Cygylyk, S.O. Kropel'nyc'ka, O.I. Mozil', I.G. Tkachuk]. K. : Centr navchal'noi' literatury, 2004. 128 s.

Johna M.A. Ekonomika i organizacija innovacijnoi' dijal'nosti: Navch. posibnyk / M.A. Johna, V.V. Stadnyk. K. : Akademija, 2005. 400 s.

Kozynec V.P. Podgotovka ynnovacyj y upravlenye proektamy: monografyja / V.P. Kozynec, V.V. Malыj ; Pod red. V.A. Tkachenko. Dnepropetrovsk : Porogy, 2006. 482 s.

Medыnskyj V.G. Reynzhynyryng ynnovacyonnogo predprynymatel'stva / V.G. Medыnskyj, S.V. Yl'demenov ; pod red. prof. V.A. Yrykova. M. : JuNYTY, 1999. 414 s.

Chuhraj M.I. Formuvannja innovacijnogo potencialu promyslovyh pidpryjemstv na zasadah marketyngu i logistyky: dys. ... d-ra ekon. nauk: 08.06.01 / Chuhraj Natalija Ivanivna. L. : Nacional'nyj universytet «L'vivs'ka politehnika», 2003. 475 s.

Faej L. Kurs MVA po strategycheskomu menedzhmentu / Faej

L., R. Rendel. ; Per. s angl. M. : Al'pyna Pablysher, 2002. 112 s.

Vasyl'ev A.V. Ocenka эffektyvnosty ynnovacyj / A.V. Vasyl'ev, P.N. Zavlyn. SPb. : Byznes-pressa, 1998. 386 s.

Ekonomika i organizacija innovacijnoi' dijal'nosti: naukove vydannja / [za red. A.M. Stel'mashhuka]. Ternopil' : Ekonomichna dumka, 2001. 176 s.

Ekonomika Ukrai'ny: strategija i polityka dovgostrokovogo rozvytku: Monografija / V.M. Gejec', V.P. Aleksandrova, T.I. Art'omova [ta in.]. K. : Feniks, 2003. 1006 s.

Karpun' I.N. Innovacijnyj rozvytok sub’jektiv gospodarjuvannja: metodologija formuvannja, mehanizmy realizacii' : monografija / I.N. Karpun', M.S. Hom’jak. L., 2009. 432 s.

Sharko M.V. Konceptual'nыe osnovы ynnovacyonnogo razvytyja эkonomyky Ukraynы: teoretyko-metodologycheskye aspektы / M.V. Sharko. Herson : HNTU, 2005. 394 s.

Mykytjuk P.P. Analiz vplyvu investycij ta innovacij na efektyvnist' gospodars'koi' dijal'nosti pidpryjemstva : monografija / P.P. Mykytjuk. Ternopil': Ekonomichna dumka, Tern. Nac. Ekon. Un-t, 2007. 296 s.

Hariv P.S. Innovacijna dijal'nist' pidpryjemstva ta ekonomichna ocinka innovacijnyh procesiv./ Hariv P.S. Ternopil' : Ekonomichna dumka, 2003. 326 s

Krasnokuts'ka N.V. Innovacijnyj menedzhment : Navch. posibnyk / N.V. Krasnokuts'ka. K.: KNEU, 2003. 504 s.

Krыlov Э.Y. Analyz эffektyvnosty ynvestycyonnoj y ynnovacyonnoj dejatel'nosty predpryjatyja : ucheb. posobye / Э.Y. Krыlov, Y.V. Zhuravkova. M. : Fynansы y statystyka, 2001. 384 s.

Hariv P.S. Aktyvizacija innovacijnoi' dijal'nosti promyslovyh pidpryjemstv regionu / P.S. Hariv, O.M. Sobko. Ternopil' : TANG, 2003. 180 s.

Majorova T.V. Investycijna dijal'nist' : Navch. posibnyk / T.V. Majorova. K. : CUL, 2003. 376 s.

Markova V.D. Strategycheskyj menedzhment / V.D. Markova, S.A. Kuznecova. M. : YNFRA-M, Novosybyrsk, 2000. 287 s.

Matrosova L.N. Formyrovanye organyzacyonno-эkonomycheskogo mehanyzma upravlenyja ynnovacyonnыmy processamy v promыshlennosty: monografyja / L.N. Matrosova. Lugansk : Yzd-vo VUGU, 2000. 462 s.

Tryfylova A.A. Metodologycheskye osnovы yntegracyy strategycheskogo y ynnovacyonnogo menedzhmenta / A.A. Tryfylova // Menedzhment v Rossyy y za rubezhom. 2004. №3. S. 27-34.
DOI: https://doi.org/10.12731/2218-7405-2013-7-%25p

ISSN 2658-4034

HotLog Яндекс цитирования