ПРИНЦИПЫ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ПЕРЕВОДА Д.П. ОЗНОБИШИНА В КОНТЕКСТЕ РУССКОЙ ПЕРЕВОДЧЕСКОЙ ПАРАДИГМЫ 20-30-Х ГОДОВ XIX ВЕКА

Lyudmila Vladimirovna Korukhova


Аннотация


В данной статье рассматривается англоязычное творчество Д.П. Ознобишина в контексте русской переводческой парадигмы 20-30-х годов XIX века. Искания в области принципов художественного перевода подтвердили приверженность Д.П. Ознобишина к буквалистской (literal) концепции перевода. Своеобразие поэтического мира переводных стихотворений писателя заключается в его «благородной простоте» и «благоразумной свободе» при всей верности поэта-переводчика слову оригинала.

DOI: http://dx.doi.org/10.12731/2218-7405-2013-7-29


Ключевые слова


Д.П. Ознобишин; принципы художественного перевода; русская переводческая парадигма 20-30-х гг. XIX в.; буквальный перевод; вольный перевод

Полный текст:

PDF>PDF (English)

Литература


Girivenko А.N. Angliyskaya poeziya v perevodakh D. P. Oznobishina [English poetry in D.P. Oznobishin’s translations]. Pervaya vsesoyuznaya konferentsiya literaturovedov-anglistov. Tezisy dokladov [The first National Conference of experts in literature and philology. Theses of reports]. Moscow, 1991. pp. 36-37.

Girivenko A.N. Iz istorii russkogo khudozhestvennogo perevoda pervoy poloviny XIX veka. Epokha romantizma [From the history of Russian art translation of the first half of the 19th century. The epoch of Romanticism]. Moscow: Flinta, Nauka, 2002. 280 p.

Korukhova L.V. Sravnitel'no-tipologicheskiy analiz stikhotvoreniya R. Bernsa “To a Mountain-Daisy, On turning one down, with the Plough, in April – 1786” v perevodakh russkikh poetov (D. P. Oznobishina, I. I. Kozlova i M. L. Mikhaylova) [Comparative-typological analysis of R. Burns’ poem “To a Mountain-Daisy, On turning one down, with the Plough, in April – 1786” in Russian translations (by D.P. Oznobishin, I.I. Kozlov and M.L. Mikhailov)]. Sed'mye Oznobishinskie chteniya: Sbornik materialov Mezhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferentsii [The seventh Conference devoted to D.P. Oznobishin: proceedings of the International Scientific and Practical Conference]. Inza-Samara: PGSGA, 2009. Vol. 2. pp. 103-105.

Korukhova L.V. Tekstologicheskij analiz original'nogo stihotvorenija T. Mura “The Minstrel-Boy” i perevoda D.P. Oznobishina «Junosha-pevec» [The textual analysis of the original poem “The Minstrel-Boy” by T. Moore in comparison with the translation work by D.P. Oznobishin]. Al'manah sovremennoj nauki i obrazovanija [Almanac of Modern Science and Education ], no. 5 (2011): 180-182.

Pis'mo Oznobishinu ot 20 nojabrja 1825 g. [A letter to Oznobishin: November 20, 1825]. Vasil'ev M. Iz perepiski literatorov 20-30-h godov XIX veka [Vasil’ev M. From the literary men’ correspondence of the 1820-s and 1830-s]. Izv. Obshhestva arheologii, istorii i jetnografii pri Kazan. gos. un-te im. V. I. Ul'janova-Lenina [Proceedings of archaeology, history and ethnography society of Kazan State University named in honor of V.I. Ulyanov-Lenin] 34, no. 3–4 (1929): 174–175.
DOI: https://doi.org/10.12731/2218-7405-2013-7-%25p

ISSN 2658-4034

HotLog Яндекс цитирования