ОСОБЕННОСТИ МОТИВАЦИИ СТУДЕНТОВ

Andrey Petrovich Preobrazhenskiy, Oleg Nikolaevich Choporov


Аннотация


В данной статье рассмотрены возможности мотивации студентов в ходе их пребывания в учебных заведениях. Отмечены особенности учебной и внеучебной работы.

Ключевые слова


студент; мотивация; образование

Полный текст:

PDF>PDF

Литература


Preobrazhenskij Yu.P. Sovremennye innovacii v nauke i tekhnike Sbornik nauchnyh trudov 8-j Vserossijskoj nauchno-tekhnicheskoj konferencii s mezhdunarodnym uchastiem [Modern Innovations in Science and Technology Collection of scientific papers of the 8th All-Russian Scientific and Technical Conference with international participation]. Ed. A.A. Gorohov. 2018. P. 175–179.

Preobrazhenskij Yu.P. Antropocentricheskie nauki: innovacionnyj vzglyad na obrazovanie i razvitie lichnosti Materialy VII Mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoj konferencii [Anthropocentric sciences: an innovative view of education and personality development Materials of the VII International Scientific and Practical Conference]. 2018. P. 218–219.

Preobrazhenskij Yu.P., Preobrazhenskaya N.S., L’vovich I.Ya. Vestnik Voronezhskogo gosudarstvennogo tekhnicheskogo universiteta. 2013. V. 9. № 5-2. P. 134–136.

Yakusheva S.D. Sovremennye issledovaniya social’nyh problem. 2018. V. 9. № 11. P. 242–263.

Maksimova I.V., Vaganova O.I., Karpova M.A. Sovremennye issledovaniya social’nyh problem. 2018. T. 9. № 9-2. S. 56–59.
DOI: https://doi.org/10.12731/2658-4034-2019-10-109-113

ISSN 2658-4034

HotLog Яндекс цитирования